top of page

Образование за сите

Здружението за унапредување на образованието КОНЕДУ ГЛОБАЛ е граѓанска организација која придонесува кон остварување на подобри услови за образование и поголем пристап до најразлични образовни ресурси за сите засегнати чинители.

Организацијата се раководи од следните принципи и вредности: партиципација, еднакви можности, толеранција, партнерство и транспарентност и одговорност.

 

За нас

Нема настани во наредниот период.

Следни настани:

Визија

Свет на рамноправни и активни луѓе кои пристапот до различните образовни ресурси го користат за личен развој, подобрување на квалитетот на животот и добросостојбата на заедницата.

 

Мисија

Пристапот до најразличните образовни ресурси го поттикнува и олеснува активното вклучување на сите луѓе во современиот свет. 

 

Долгорочни цели

  • достапни образовни ресурси за сите;

  • модерно, технолошки напредно и инклузивно образование;

  • универзален дизајн за сите; и

  • иновативна организација со кредибилитет и способност за партнерства.

     

bottom of page