top of page

Овој проект е поддржан од Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис во рамки на проектот „Отчетност преку граѓански ангажман“ со поддршка на Британска амбасада Скопје. Мислењата изнесени во оваа публикација не секогаш ги одразуваат ставовите на Британската амбасада.  

Ky projekt është i mbështetur nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorphosis” në kuadër të projektit “Ndërtimi i llogaridhënies përmes angazhimit qytetar” me mbështjetjen e Ambasadës Britanike – Shkup. Pikëpamjet e shprehura në këtë publikim jo gjithmonë i reflektojnë qëndrimet e Ambasadës Britanike.

bottom of page